Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby

folder-document.png V případě veškerých změn souvisejících s již uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je žadatel povinen požádat o uzavření dodatku k této smlouvě.


01. Název úkonu
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a související ujednání – na dobu výstavby

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě realizace inženýrských sítí (např. vodovodní, plynové, kanalizační, elektrické přípojky, zpevněné plochy pro přístup a příjezd) má občan povinnost požádat o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a související ujednání, která slouží jako doklad pro realizaci stavby na městských pozemcích.

03. Charakteristika úkonu
Úkon je iniciován v souvislosti s realizací stavby na městském pozemku (sítě technické a dopravní infrastruktury) žadatelem. Prvotním úkonem je podání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a související ujednání. K žádosti je nutno doložit doklady uvedené ve formuláři.

Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Karviná neuhrazený závazek.

04. Výsledek úkonu
Výsledkem úkonu je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy má v kompetenci Rada města Karviné.

05. Kdy věc řešit
V případě umístění sítě technické a dopravní infrastruktury (kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektrická přípojka, zpevněné plochy - přístup a příjezd, šachtice a jiné plochy).

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemne a související ujednání - na dobu výstavby Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby (65,39 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu epodatelna@karvina_cz , nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti na adresu statutárního města Karviné – Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Samospráva.

17. Oblast
Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění

18. Klíčová slova
Zřízení věcného břemene - služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.