Žádost o územně plánovací informaci

folder-document.png Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.


01. Identifikační kód:
558

02. Kód:
558

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o územně plánovací informaci

04. Základní informace k životní situaci:

Územně plánovací informace je předběžná informace o podmínkách

a)  využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b)  vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c)  vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánu nebo o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 21 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost je nutno podat, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Žádost je nutno podat, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, včetně všech potřebných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

Žádost o územně plánovací informaci  musí obsahovat:

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
 Nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územně plánovací informaci lez vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost včetně příloh úplná.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

18. Jaké jsou související předpisy:
 Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  ˇuzemně plánovací informaci může zrušit správní orgán, který jí vydal, pokud je v rozporu s právními předpisy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno