Oznámení záměru

folder-document.png Oznámení  záměru podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a podle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.


01. Identifikační kód:
561

02. Kód:
561

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení záměru

04. Základní informace k životní situaci:
Oznámení  záměru  podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a podle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 96 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podat oznámení  záměru v území k vydání územního souhlasu(kompletně vyplněný formulář).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář, včetně všech  předepsaných příloh uvedených  v část  B formuláře

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznámení záměru  lze učinit jen na formuláři dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
dle položky č. 17 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
do 30 dnů ode dne oznámení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Účastníky jsou ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům(stavbám), zařízením,jichž se požadovaný záměr týká

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky  vychází z ustanovení § 96 stavebního zákona  a ustanovení § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního patření.  Další související předpisy:

  • stavebí zákon
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích   na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujííc bezbariérové využívání staveb

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání  přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě  řeší stavební zákon. Stavební úřad může  uložit i pořádkovou pokutu  až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno