Žádost o vydání regulačního plánu

folder-document.png Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 18 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vydání regulačního plánu

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (stavební zákon), a podle § 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručený elektronickým podpisem. Žádost lze podat pouze na formuláři dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (kompletně vyplněný formulář)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář (příloha č. 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), včetně příloh k žádosti - část B formuláře

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.png žádost o vydání regulačního plánu.rtf, soubor typu rtf, (177,12 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu 2.1.20122.1.2012

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaánmí a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánoavcí dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 458/2012 Sb.,  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavebnní a životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 1.5.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
1.5.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno