Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.


01. Identifikační kód:
557

02. Kód:
557

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel(fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba),který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Žádost lze učinit pouze na formuláři dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.), včetně příloh k žádosti – část B formuláře

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
kompletně vyplněný formulář

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
dle položky 17 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení, ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a č. 500/2004 Sb. (správní řád). Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě;osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis; společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz,

IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno