Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně

folder-document.png Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření. V případě potřeby provádí nahlédací agendu dokumentů. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně účastníkům řízení a jiným osobám platí ustanovení o nahlížení do spisů před správním orgánem.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně a nahlížení do nich.

04. Základní informace k životní situaci:
Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, jako příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření. V případě potřeby provádí nahlédací agendu dokumentů, včetně ověřených dokumentací. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně účastníkům řízení a jiným osobám platí ustanovení o nahlížení do spisů před správním orgánem, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnické nebo fyzické osoby, které jsou vlastníky pozemků nebo staveb, byli účastníky řízení nebo jimi pověřené osoby na základě pověření nebo plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost je možné doručit osobně, nebo poštou, anebo také v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nahlížet do dokumentace a činit výpisy lze pouze za přítomnosti oprávněné úřední osoby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním ústní či písemné žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad totožnosti
Souhlas vlastníka dokumentace, popřípadě souhlas vlastníka stavby, kterého se dokumentace týká, pokud není vlastníkem nebo účastníkem řízení..

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení, její forma není předepsána.

Žádost o vyhledání správních dokladů.doc

Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru  stavebním a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy sazebníku správních poplatků, část I, položka 3.

Správní poplatek činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q
 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
- zákon č. 499/2007 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlížení do spisové dokumentace je možné podat odvolání dle § 81 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

26. Kontaktní osoba:
Monika Koplová, telefon: +420 596 387 331

Ing. Lucie Šimíčková, telefon: +420 596 387 278

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 25.10. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 25.10. 2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: