Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska

folder-document.png Vyjádření z hlediska ŽP je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).


01. Identifikační kód:

140

02. Kód:

140

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska.

04. Základní informace k životní situaci:
Koordinované závazné stanovisko /koordinované stanovisko/ obsahuje závazná stanoviska nebo  stanoviska (případně vyjádření nebo souhlasy) dotčených orgánů ke stavebním záměrům z hlediska ochrany veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné.

Je podkladem pro úkony (povolení) stavebního úřadu (obecného nebo speciálního) nebo autorizovaného inspektora.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podání kompletně vyplněné žádosti včetně dokumentace nebo projektové dokumentace stavebního záměru, případně plné moci pro zastupování žadatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost včetně příloh je nutno podat  na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, oddělení životního prostředí,  Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněnou žádost, dokumentaci nebo projektovou dokumentaci, případně plnou moc k zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska.rtf, soubor typu rtf, (118,97 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 Nejsou předepsány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Koordinované závazné stanovisko/koordinované stanovisko se vydává  do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka:  IDDS: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
         

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku/koordinovanému stanovisku nelze podat odvolání. Proti obsahu tohoto koordinovaného závazného stanoviska/ koordinovaného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí stavebního úřadu předmětné ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem, k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.