Žádost o zápis, změnu nebo vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby


01. Identifikační kód:

02. Kód:

Neuvedeno.

03. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby.

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

Žádost o vydání evidenční nálepky pro vozidlo taxislužby.

Oznámení o změně v evidenci vozidel taxislužby (jako je např. změna SPZ nebo taxametru).

04. Základní informace k životní situaci:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 21a zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která chce provozovat vozidlem taxislužbu (dopravce provozující taxislužbu).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vozidlo musí být kategorie L nebo M, dopravce je zapsán jako provozovatel v registru silničních vozidel a vozidlo je zapsáno na jeho IČO (ne na RČ), vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu, že dopravci byl pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 35 odst. 2 písm. i) nebo l) zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, (konkrétně
za to, že provozuje taxislužbu vozidlem, které není označeno evidenční nálepkou nebo nezajistí, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním příslušné žádosti na kontaktním místě.


08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Dopravním úřadě, na jehož území má dopravce místo podnikání (v případě podnikající fyzické osoby) nebo sídlo firmy (v případě právnické osoby).

 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444 Bc. Pavlína Malyszová, DiS., případně kancelář č. 432 Ing. Gabriela Monczková.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad o oprávnění k podnikání (koncesní listinu nebo výpis ze živnostenského rejstříku), knihu taxametru, pokud bude vozidlo taxametrem vybaveno, velký technický průkaz k vozidlu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

rtf.pngŽádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.docx

rtf.pngŽádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.docx

rtf.pngŽádost o vydání evidenční nálepky.docx

rtf.pngOznámení o změně v evidenci vozidel taxislužby.docxx

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání evidenční nálepky správní poplatek ve výši 500,- Kč. Za vydání prvního výpisu z evidence vozidel taxislužby, který se vydává při zápisu vozidla do registru, se poplatek neplatí. V případě oznámení změny v evidenci vozidel taxislužby a nutnosti vydat další výpis z evidence vozidel taxislužby, se platí poplatek ve výši 50,- Kč. Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je bez poplatku. Poplatky jsou splatné před provedením úkonu a jsou hrazeny na pokladně úřadu (hotově nebo kartou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Elektronická služba, kterou lze využít: Neuvedeno

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neuvedeno.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Při provozování vozidla, které není zapsáno do evidence vozidel taxislužby nebo není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby, může být uložena pokuta až do výše 350.000,- Kč. Sankce dle konkrétního přestupku, uvedeného v § 35 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, se pohybují v rozmezí do 70.000,- Kč nebo do 350.000,- Kč.

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, dopravní úřad.

20. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č. 596387 344 a Ing. Gabriela Monczková, tel. č. 596387 448.

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2020

22. Popis byl naposledy aktualizován:

01.07.2020

23. Datum konce platnosti popisu:

24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: