Zřízení zvláštního příjemce důchodu

folder-document.png V situacích, kdy příjemce dávky důchodového pojištění není schopen dávku přijímat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, není schopen podpisu, není schopen přijímat dávky důchodového pojištění a nakládat s nimi.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o zřízení zvláštního příjemce důchodu

04. Základní informace k životní situaci:
V situacích, kdy příjemce dávky důchodového pojištění není schopen dávku přijímat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, není schopen podpisu, není schopen přijímat dávky důchodového pojištění a nakládat s nimi.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
a) Občan nebo zákonný zástupce, který použije dávku důchodového pojištění ve prospěch osoby, které dávka důchodového pojištění náleží a tato osoba není schopna její výplatu přijímat (např. rodinný příslušník)
b) právnická osoba - v odůvodněných případech.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podnět k ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat na příslušném obecním úřadu v místě trvalého bydliště příjemce dávky důchodového pojištění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním podnětu na příslušném obecním úřadu v místě trvalého bydliště příjemce dávky důchodového pojištění.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor sociální, oddělení sociálních věcí,
ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor sociální, oddělení sociálních věcí
ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát
2. patro, kancelář číslo 322 ( Mgr. R. Ondříšková)

10. Jaké doklady jsou nutné k podání žádosti:
- vyplněný formulář potvrzený lékařem, který se vyjádří ke zdravotnímu stavu příjemce dávky důchodového pojištění,
- aktuální výměr dávky důchodového pojištění nebo poslední ústřižek z pošty,
- občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Neuvedeno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 Umožnění sociálního šetření v místě pobytu oprávněné osoby.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

epodatelna@karvina_cz

Renata.Ondriskova@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání se podává do 15 dnů ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru sociálních věcí. Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu prostřednictvím Magistrátu města Karviné, který rozhodnutí vydal. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zrušení funkce zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Výplatu důchodu ZPD je možno provádět složenkou nebo na účet ZPD u banky. Formulář žádosti o výplatu důchodu na účet u banky je k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo ke stažení na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Osobně na adrese:

Magistrát města Karviné, Odbor sociální, oddělení sociálních věcí
ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát
2. patro, kancelář číslo 322 ( Mgr. R. Ondříšková)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:
Mgr. Renáta Ondříšková
tel. 596 387 269

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován:

30.01.2023

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.