Zápis vozidla do registru silničních vozidel - nové vozidlo

Týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.


01. Název úkonu

Zápis vozidla do registru silničních vozidel.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Pokud chcete vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, musíte ho zaregistrovat. Registrovat vozidlo je možno na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo Vaše firma.

 03. Charakteristika úkonu

Zákonná povinnost, pokud chcete provozovat vozidlo provozovat na pozemních komunikacích.

04. Výsledek úkonu 

Zaevidování vozidla v registru vozidel. Vydání registračních značek, osvědčení o registraci vozidla.

05. Kdy věc řešit

Vozidlo je nutno zaregistrovat neprodleně poté, co bylo zakoupeno, pokud bude provozováno na pozemních komunikacích

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze provést elektronicky.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Při návštěvě úřadu musíte spolu s vyplněným formulářem žádosti doložit doklad totožnosti, doklad o technické způsobilosti (nejčstěji Prohlášení o shodě, tzv. COC list), zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, potvrzení o zaplacení DPH (faktura). Pokud bude využito zmocnění při zastupování, musí být písemná plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (1,00 MB)

Plná moc k žádosti o zápis vozidla do registruh_vozidel.docx Plná moc k žádosti o zápis vozidla do registruh_vozidel.docx (15,29 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě (datová schránka, elektronický podpis), přiloží žadatel k žádosti v elektronické podobě kopie dokladů. Doklad o technické způsobilosti předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tento doklad, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis  silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 Správní úřad sníží poplatek o 20 %, pokud je žádost podána na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

300 Kč za motocykl do 50 ccm, 500 Kč za motocykl nad 50ccm (s přívěsným, postranním vozíkem a tříkolky a čtyřkolky), 800 Kč za motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, 500 Kč za přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti (včetně), 700 Kč za přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti.

Způsoby úhrad poplatků

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Odvolání podle správního řádu.

14. Časté dotazy 

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích, musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

15. Sankce 

Nesplnění povinnosti je přestupkem s pokutou do 50 000 Kč.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

18. Klíčová slova

registr silničních vozidel, vlastník

19. Počátek platnosti popisu úkonu

01.01.2024

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v registru silničních vozidel.