Závazné stanovisko, vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

K umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k jiným řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska nakládání s odpady.


01. Identifikační kód:

02. Kód: 

03. Pojmenování (název) životní situace:

Závazné stanovisko, vyjádření podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

04. Základní informace k životní situaci:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí vydává
a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání kompletně vyplněné žádosti včetně projektové dokumentace záměru, případně plné moci pro zastupování žadatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost včetně příloh je nutno podat na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, oddělení územního plánování a životního prostředí,  Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněnou žádost, projektovou dokumentaci, případně plnou moc k zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.

Žádost o závazné stanovisko podle zákona o odpadech.doc, soubor typu doc, (49 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou předepsány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Závazné stanovisko nebo vyjádření  se vydává do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti závaznému stanovisku nebo vyjádření nelze podat odvolání. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí stavebního úřadu v předmětné věci, jehož je toto stanovisko podkladem, k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.

26. Kontaktní osoba:
-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
18.1.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:
18.1.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Neuvedeno.