_Závazné stanovisko, vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

K umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k jiným řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska nakládání s odpady.


01 Název úkonu

Závazné stanovisko nebo vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)

02. V jakém případě ve věci jednat 

Každý, kdo hodlá realizovat stavební záměr, který podléhá povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Podle toho, o jaký záměr jde,

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí vydává
a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

03. Charakteristika úkonu
Správní úkon na základě žádosti.

V závazném stanovisku lze stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů.

Závazné stanovisko nebo vyjádření  se vydává do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná.

04. Výsledek úkonu 
Závazné stanovisko nebo vyjádření.

05. Kdy věc řešit
V případě vyřizování povolení nebo ohlášení  záměru na stavebním úřadě, Zda je úkon požadován, stanoví stavební úřad.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vyplněnou žádost, projektovou dokumentaci k záměru, plnou moc, pokud je žadatel zastupován, vše v digitální podobě.

Formulář je k dispozici v elektronické podobě. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.

Žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření dle zákona o odpadech.pdf, soubor typu pdf, (324,82 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vyplněnou žádost, projektovou dokumentaci k záměru, plnou moc, pokud je žadatel zastupován, vše v papírové podobě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku.

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Poštou nebo osobním podáním.

Adresa pro podání poštou: Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání (podatelna): budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon není zpoplatněn

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Úkon není zpoplatněn

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Netýká se úkonu.

13. Opravné prostředky

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního  zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Rovněž lze požádat o změnu či zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán OSŽP  MMK - tzn. KÚ Moravskoslezského kraje.

14. Časté dotazy 
Nejsou

15. Sankce 
Neuplatňují se.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti Magistrátu města Karviné,  Odborem stavebním a životního prostředí.

17. Oblast
Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství, výstavba, rekonstrukce staveb,

18. Klíčová slova
závazné stanovisko, vyjádření

19. Počátek platnosti popisu úkonu
15.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Vydané závazné stanovisko nebo vyjádření není v žádném veřejném registru evidováno.