Závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky

folder-document.png


01. Název úkonu:

Závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo k jiné úpravě kulturní památky

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě záměru provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí,

03. Charakteristika úkonu

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

04 Výsledek úkonu

Závazné stanovisko

05. Kdy věc řešit

Před realizaci záměru provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí požádat o vydání závazného stanoviska.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Podat žádost  o vydání závazného stanoviska. Forma žádosti není předepsána.

žádost kulturní památky.rtf

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Podat žádost  o vydání závazného stanoviska. Forma žádosti není předepsána.

žádost kulturní památky.rtf

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší památkový zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

památková péče

18. Klíčová slova

Kulturní památka, údržba, oprava, rekonstrukce.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.