Změna jména a příjmení

folder-document.png Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad, vydaný znalcem. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Změna jména a příjmení

04. Základní informace k životní situaci: 

 • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad, vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

 • Občan ČR, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR.
 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR, prostřednictvím oddělení cizinecké policie.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad dle místa trvalého pobytu žadatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo žadatele nebo nezletilého dítěte
 • místo trvalého pobytu žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, matrika - v případě, že je žadatel přihlášen k trvalému pobytu v Karviné. Pokud není žadatel, nezletilé dítě, hlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušný k projednání žádosti: - matriční úřad dle místa posledního trvalého pobytu na území ČR - Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
1. NP, kancelář číslo 213
pan(í) Anna Koláčná, telefon: 596 387 730
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • písemná žádost
 • rodný, případně oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • u osoby rozvedené pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • u osoby ovdovělé úmrtní list
 • platný občanský průkaz nebo povolení k pobytu pro cizince
 • doklad o státním občanství (t.j. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení-potvrzení o státním občanství ČR,...)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o změnu pro nezletilé dítě.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • za vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného se vybírá správní poplatek ve výši 200,- Kč
 • za vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení se vybírá správní poplatek ve výši 300,- Kč
 • za vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech se vybírá správní poplatek ve výši 3.000,- Kč

Poplatek lze uhradit:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně MM Karviná
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom účastníky řízení uvědomit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy: 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení změny jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, prostřednictvím odboru správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy: 
Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí a hradí se pouze jeden správní poplatek. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Po povolení požadované změny provede matriční úřad zápisy do příslušných matričních knih a vydá nový výpis z matriky, t.j. rodný, oddací nebo úmrtní list, a to bez poplatku.

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení matriky a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
03.02.2014

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedenó