Městská policieerb-mestska-policie-karvina.jpg

 

Ředitel

bicej.jpg

Mgr. Petr Bičej
ředitel
Telefon: 596 387 904
Email:

 

 

Co je městská policie?

Městská policie je orgánem obce, kterou zřizuje na základě zákona o obcích 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce. Další činnost obecních a městských policií, jejich pravomoci a povinnosti jsou stanoveny  zákonem o obecní policii 553/1991 Sb. a dalšími.

Městská policie byla v Karviné založena k 01.09.1991. Ustanovena byla k výkonu svých pravomocí obecně závaznou vyhláškou schválenou Zastupitelstvem města Karviná dne 27.03.1992. Nyní je činnost Městské policie v rámci statutárního města Karviná ošetřena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2013.

Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, dalšími organizacemi a orgány státní správy  a samosprávy zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu
na pozemních komunikacích, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Nad to se zabývá prevenci kriminality  a zpracováním statistických dat pro potřeby Ministerstva vnitra České republiky a plní mnoho dalších úkolů k zabezpečení potřeb občanů našeho města.

Uniformovaní zaměstnanci městské policie, se kterými se občané setkávají běžně na ulici, jsou strážníci. Než se uchazeč o tuto pracovní pozici stane strážníkem, musí se podrobit vzdělávání ve specializovaném akreditovaném školícím centru. Po tuto dobu je zařazen do pozice
tzv. „čekatele“. Po absolvování vzdělávání jeho znalosti a dovednosti prověřuje komise odborníků MVČR. A to každé tři roky v plném rozsahu!

Občané se mohou obracet na strážníky se svými potřebami přímo, nebo prostřednictvím telefonického kontaktu, linky tísňového volání, prostřednictvím E-mailové komunikace nebo prostřednictvím schránek důvěry. Pokud nebude moci městská policie vyřešit věc z vlastní pravomoci, oznámí ji dle věcné a místní příslušnosti kompetentnímu subjektu.

Informace se občané dozví také na Facebookových stránkách „Městská policie Karviná“, nebo na stránkách https://www.karvina.cz/mesto-karvina/mestska-policie.

Službu občanům zajišťuje Městská policie Karviná v režimu 24 hodinových služeb 7 dní v týdnu. Vždy se tedy u nás dovoláte pomoci.

 

 AKTUALITY

 

Chcete se stát strážníkem Městské policie Karviná?

 Nabízíme:

 • náborový příspěvek 75.000 Kč pro nové strážníky
 • stabilní zaměstnání a finanční jistotu
 • výcvik a získání kvalifikace strážníka obecní policie (právní problematika, fyzická příprava, získání zbrojního průkazu a další) v rámci rekvalifikačního kurzu v odborném vzdělávacím středisku s následnou zkouškou před komisí Ministerstva vnitra ČR 
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na rehabilitační služby
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • možnost zvýšení fyzické kondice (posilovna)
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • 2 dny placeného indispozičního volna
 • náhradu platu za nemoc i za první 3 dny
 • peněžní dar při  životním jubileu a pracovním výročí
 • peněžní dar dárcům krve při získání Janského plakety
 • práci v kolektivu lidí, kterým není lhostejná bezpečnost a pořádek v jejich městě.

Požadujeme:

 •   bezúhonnost,
 •   spolehlivost,
 •   státní občanství České republiky,
 •   střřední vzdělání s maturitní zkouškou,
 •   věk nad 18 let,
 •   zdravotní způsobilost.

Za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena

 •  pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
 •  která byla v posledních 5 letech pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže její jednání, kterým spáchala trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka.

Za spolehlivou se nepovažuje fyzická osoba, která byla v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznána vinná z přestupku podle § 4 b) zákona č. 553/1991 Sb.

Další informace poskytne úsek lidských zdrojů Městské policie Karviná na tel.: 595 390 986.

 

________________________________________________________________________________________________________

Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

 

 

Sledujte nás na facebooku facebook.png

Kontakty


Adresa pro osobní kontakt
Univerzitní park 51/1
733 24 Karviná

Adresa pro písemný kontakt
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

e-mail: epodatelna@karvina_cz

 

OPERAČNÍ PRACOVIŠTĚ - STÁLÁ SLUŽBA

Tísňové volání: 156

Telefon: +420 596 311 649, +420 596 312 028

E-mail: operacni@karvina_cz

  

PREVENCE KRIMINALITY

Telefon: +420 596 387 905; 596 387 911

E-mail: prevence@karvina_cz

  

SEKRETARIÁT

Telefon: +420 596 387 903

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

 


Vedení městské policie


bicej.jpg

novotny.JPG

Mgr. Petr Bičej
ředitel
Telefon: 596 387 904
Email:

Mgr. Jaroslav Novotný
zástupce ředitele
Telefon: 596 387 910
Email:

 


Velitelé směn


hronsky.JPG

zuskin.JPG

babisz.JPG

pala.JPG

Dalibor Horský
velitel
Telefon: 596 387 907
Email:

Lubomír Zuskin
velitel
Telefon: 596 387 907
Email:

Aleš Babisz
velitel
Telefon: 596 387 907
Email:

Martin Pala
velitel
Telefon: 596 387 907
Email:

 


Úsek prevence kriminality


Úvod

Hlavními cíli prevence kriminality jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, omezování příležitosti k páchání trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů města. Statutární město Karviná se přihlásilo k programu prevence kriminality v roce 1996 na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. Rozhodujícím faktorem byl vysoký nápad trestné činnosti. Policie České republiky, Městská policie Karviná a Komise bezpečnostní a prevence mapují bezpečnostní situaci ve městě. Na tomto základě a v souladu s Koncepcí prevence kriminality statutárního města Karviné na léta 2016 - 2020 doporučují  projekty  ke schválení Zastupitelstvu města Karviné k jejich realizaci.

Na území města Karviné bylo doposud schváleno a realizováno z oblasti sociální, situační  prevence a z oblasti informování občanů více jak 150 projektů.

Město Karviná v rámci prevence kriminality každoročně finančně podporuje činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, mimoškolní činnost základních a středních škol, kontaktní centrum pro osoby s drogovou závislostí a další organizace.

 Kontakty prevence kriminality:

slezak.jpg

 

 

Prevenci kriminality lze rozdělit do několika základních směrů – struktura prevence kriminality:Vymezení pojmů prevence kriminality

 • sociální opatření - zabývají se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupinu obyvatel městské čtvrti, s cílem změnit nepříznivé socioekonomické prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Jedná se aktivitu ovlivňující proces socializace a sociální integrace;
 • situační opatření – cílem je omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pro pachatele, snižování zisků z trestné činnosti, včetně urbanistického plánování z hlediska potřeb bezpečí občanů a nasazení technických opatření. Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Tuto oblast charakterizujeme jako opatření režimové, fyzické a technické ochrany, které se snaží minimalizovat kriminogenní podmínky. Úspěšnost projektů je vysoká a měřitelná;
 • informování občanů – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností a zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. Obsahově se jedná o široké spektrum informací, které se mohou týkat stavu, vývoje a typů kriminality v lokalitách, rizikových způsobů chování, vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování majetku a pojištění, technického řešení, možnosti spolupráce v komunitě a spolupráce s policií apod. Cílem projektů je zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Objekty prevence kriminality:

 • kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,
 • potencionální nebo skuteční pachatelé trestné činnosti,
 • potencionální nebo skutečné oběti trestných činů.

Úroveň preventivních aktivit je tvořena:

 • primární prevencí – zaměřuje se na všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity),
 • sekundární prevencí – zaměřuje se na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty), na příčiny kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.) a na extrémně nepříznivé životní prostředí (gheta, holobyty, zdevastovaná vybydlená sídliště apod.),
 • terciální prevencí – spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob a je zacílena na rizikové sociální prostředí.

Preventivní aktivity v České republice se uskutečňují na úrovni:

 • celostátní úrovni – na této úrovni jsou realizovány projekty celostátního významu aplikované na území celé ČR;
 • krajské úrovni – úkolem krajské úrovně je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Nástrojem jsou Krajské programy prevence kriminality, které jsou realizovány na území celého kraje, jeho částí nebo území obce;
 • lokální úrovni – cílem městské úrovně prevence kriminality je snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů ve větších městech

Na prevenci kriminality se v Karviné podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů. Boj proti kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů mnoha zainteresovaných organizací. Vzájemnou spolupráci se zvyšuje efektivnost a účinnost preventivních aktivit.

Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2016-2020 - dokument

Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná na období 2016-2020.pdf